StarFromHere
2015-12-23
0 支持
0 反对
虚拟现实系列之一:初识Maya建模
查看 6327 , 回复 60 , 回复人 : 夜雨微凉 , 2018-3-25 12:51
StarFromHere
2015-12-11
1 支持
0 反对
移动AR技术后置摄像头实时获取
查看 10275 , 回复 139 , 回复人 : Marszhang , 2018-5-24 12:44
StarFromHere
2015-12-9
4 支持
0 反对
FlappyBird源码你值得一看
查看 17690 , 回复 448 , 回复人 : Squirrel , 2019-2-18 10:16
StarFromHere
2015-12-3
1 支持
0 反对
Unity+vuforia开发增强现实
查看 21710 , 回复 516 , 回复人 : 飞奔的小马蟹 , 2019-7-16 20:42
StarFromHere
2015-11-28
3 支持
0 反对
Unity发布安卓:三步教你发布自己的apk文件
查看 25020 , 回复 337 , 回复人 : pappaw , 2019-7-12 19:49
StarFromHere
2015-11-13
0 支持
0 反对
Unity3D室内虚拟漫游
查看 24723 , 回复 503 , 回复人 : 随风_刃风 , 2019-6-5 16:32
StarFromHere
2015-11-3
5 支持
0 反对
虚拟现实项目开发流程
查看 12458 , 回复 179 , 回复人 : zhaoquan0910 , 2018-6-5 22:24
StarFromHere
2015-3-19
1 支持
0 反对
虚拟现实系列之三:建模最常用工具介绍
查看 2260 , 回复 2 , 回复人 : 夜雨微凉 , 2018-3-25 13:02
StarFromHere
2015-1-5
0 支持
0 反对
虚拟现实系列之二:模型渲染
查看 3512 , 回复 10 , 回复人 : 夜雨微凉 , 2018-3-25 12:52