ot1993
2016-3-2
1 支持
0 反对
AR_当识别图丢失后模型驻留在屏幕上
查看 3311 , 回复 13 , 回复人 : 夜雨微凉 , 2018-3-29 17:28
ot1993
2015-8-23
0 支持
0 反对
AR-视频是否可以触控
查看 1223 , 回复 1 , 回复人 : 夜雨微凉 , 2018-3-29 17:33
ot1993
2015-8-23
0 支持
0 反对
AR-调整视频比例大小
查看 1725 , 回复 3 , 回复人 : 夜雨微凉 , 2018-3-29 17:42
ot1993
2015-8-7
0 支持
0 反对
AR--alpha通道视频
查看 4290 , 回复 23 , 回复人 : 夜雨微凉 , 2018-3-29 17:32
ot1993
2015-8-7
0 支持
0 反对
AR-vuforia扫描识别图片播放视频
查看 9757 , 回复 17 , 回复人 : 夜雨微凉 , 2018-3-29 17:31